Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Saussaye wilde, door onzichtbare buizen en kanalen dien Geest des Heeren heel het volksgebouw laten doordringen; óf, gelijk Groen van Prinsterer beoogde, in de enkele vertrekken een eigen haard plaatsen en van dien apart gezetten en aangelegden haard de warmte laten uitstralen.

Of wilt ge een ander beeld.

Men heeft thans lichtverf, die des daags het licht opslurpt, en 's nachts zonder lamp uw vertrek verlicht. Dit nu was De la Saussaye's systeem. Men moest geen lamp zien. Het licht moest ongemerkt en vanzelf stralen. Terwijl Groen van Prinsterer steeds op het stellen van een eigen lamp aandrong. Hij vertrouwde^ die lichtverf niet!

Of zonder beeld, er is tweeërlei systeem denkbaar: óf dat ge ongemerkt de Christelijke atmosfeer door heel het staatsgebouw laat trekken; óf dat ge, aan de mogelijkheid hiervan niet geloovende, opzettelijk, op bepaalde plaatsen, uitstralingen van dien Christelijken Geest aanbrengt.

Het zuurdeeg of het licht op den kandelaar? Welke parabel gaat voor de Staatsbeschouwing door?

En dan zei Groen (en waag ik het hem na te zeggen): De parabel van het zuurdeeg is voor het geestelijk leven, na de bekeering, en niet voor de instellingen van den Staat; en koos daarom de aparte Christelijke school in steê van de zwak-gekerstende volksschool. Hij koos den kandelaar, maar die juist, om licht te kunnen geven, aparte kandelaar moest zijn.

De la Saussaye daarentegen (en zoo ook Beets) koos voor het zuurdeeg, en dies moest hun tactiek wel zijn: Niet de aparte Christelijke school, maar de volksschool gekerstend. Zeer terecht noemde, op zijn standpunt, Beets het ontkerstenen van de volkschool dan ook daemonisch.

Welke dezer twee Staatsbeschouwingen is nu de ware?

Dit hangt er van af, wat Gods Woord ons omtrent het Christendom leert.

Is naar luid der Heilige Schrift het Christendom bestemd, om allengs heel de maatschappij te doordringen, in alle volken het geheel der individuen te bekeeren, en van lieverleê heel de wereld tot het geloof te brengen, — dan had De la Saussaye gelijk.

Is daarentegen, naar luid van Gods Woord, de groep der be-

Sluiten