Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijders altoos bestemd, om een «klein kuddeke" te blijven; om verreweg de minderheid te zijn; en zal de Heere bij zijn wederkomst nauwlijks eenig geloof op aarde vinden, — dan natuurlijk is het gelijk aan Groens zij.

Uitnemend verklaar ik mij daarom ook uw dringen, om, apocalyptisch in eenzijdigen zin, maar toch liefst eeniglijk op de wederkomst des Heeren te zien.

Zonder dat toch ware De la Saussaye's Staatsbeschouwing, met het oog op de notoire feiten, bij den dag minder houdbaar. '

Slechts zij het mij geoorloofd er bij te voegen, dat een Parousie des Heeren, zonder dat het zuurdeeg geheel doorgewerkt heeft, feitelijk alleen in der Calvinisten Staatsbeschouwing denkbaar is, en principiëel bij uw systeem niet past.

DE ENCYCLOPAEDISCHE QUAEST1E.

In verband hiermee dient nog een woord gezegd over het jongste debat met uwen Hooggeachten Heer Broeder, Dr. J. W. Gunning, op de meeting der Vrije Universiteit te 's-Gravenhage.

Een regulier debater, zich bij het kruisen van de lans gebonden achtende door de costumen van het tournooi, is uw Broeder, Gij geeft mij dit lichtelijk toe, zeker niet.

Bij een debat, dat ingeleid is door een referaat, behoort de oppositie natuurlijk op het door dat referaat aangewezen terrein gevoerd, 't zij door het te critiseeren, 'tzij door het te bestrijden.

Maar uw Broeder deed anders. Het metterdaad zeldzaam degelijke referaat van mijn hooggeachten vriend en ambtgenoot Fabius liet hij liggen, alsof er geen woord gesproken was; en bood ons, in steê hiervan, een, blijkens de citaten, waarop hij zich beriep, van te voren overdachte uiteenzetting van zijn eigen standpunt.

Nadat tegen deze uiteenzetting nog enkel door mij een en ander te berde was gebracht, liet uw Broeder een korte verklaring hooren, en liep toen heen, zonder zelfs aan den heer Fabius, die het woord had, gelegenheid te laten, om hem te weêrleggen.

En terwijl mijnerzijds de encyclopaedische quaestie juist weten-

Sluiten