Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappelijk gesteld was, verklaarde uw Broeder, op zulk een debat, alzoo gekleurd en in zulk een milieu, niet verder te willen ingaan.

Daarom zei ik : Een regulier debater is uw Broeder niet.

Hij gevoelt zich blijkbaar in de gewone gangen en wegen van een publiek debat niet thuis, en juist daarom zij hem te hartelijker vergeven, wat anders, althans tegenover den hoogleeraar Fabius, op zijn zachtst genomen, een manque de procédé ware geweest.

Ja, ik wil verder nog gaan, en er uw Broeder dank voor zeggen, dat hij, zonder zich voor zulk een debat geboren te voelen, toch in ons midden kwam, en er aanvankelijk zoo goede woorden sprak.

Goede woorden, die m. i. slechts daarom niet geheel ter plaatse waren, omdat op deze meeting niet een vrome toespraak tot de vergaderde menigte, maar uitsluitend wetenschappelijk debat aan de orde was.

En dat nu juist onthield onze geachte opponent ons; althans voor het punt in quaestie.

De wetenschappelijke, encyclopaedische quaestie liet hij liggen, en eindigde daarentegen met ons een voorslag te doen. De voorslag namelijk, om in onze Statuten te schrijven, niet „Gereformeerde beginselen", maar „Evangeliewaarheid".

Dan, zoo meende hij, zouden wij op den rechten weg komen. Het zuurdeeg, gaf hij toe, dat in, het meel moest zijn, en dat zuurdeeg was hem, wat ook Groen genoemd had : //Evangeliewaarheid". Waarnaast dan staan zou voor de sciences exactes iets, wat hij ook met de povere autoriteit van een citaat uit mijn geschriften poogde te dekken, t. w. de secularisatie van de wetenschap.

Op dat citaat ben ik toen niet ingegaan. Hoe verkeerd Groen geciteerd was, heeft Mr. Fabius nog aan het slot der meeting aangetoond. Maar wat deed het ter zake af, of ik er al op kon betrapt zijn, van in '78 een volzin te hebben neergeschreven, die voor secularisatie van de wetenschap pleitte.

Ik zweeg er daarom van. Ook nu bied ik er U slechts een enkel woord over. Het boek heb ik hier, te Interlaken, niet bij mij, maar herinner mij toch zeer goed, wat ik in 18 78 schreef. Het gold toen de vraag, of de ordinantiën Gods alleen in zijn Woord, of ook buiten zijn Woord in de creaturen zeiven liggen. Natuurlijk koos ik voor het laatste partij en toonde aan dat ook de staatsman in het leven van

Sluiten