Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volken en natiën al zulke ordinantiën vindt. Iets wat met secularisatie van de wetenf-chap uiteraard niets gemeen heeft, overmits Gods Woord ons alleen die zijde der dingen leert kennen, waardoor ze in onmiddellijke aanraking met het eeuwige, oneindige en onzichtbare liggen, en al hetgeen niet die aanraking betreft overlaat aan eigen onderzoek van het schepsel.

Ik sloeg daarom een anderen weg in, en deed uw hooggeachten Broeder opmerken : 1°. dat zijn heen wijzing naar het zuurdeeg ons juist gelijk gaf, daar secularisatie der wetenschap deeg en gist juist scheidt; en 2°. dat men, eenmaal tot het gebruik van gist genoopt, toch toe behoort te zien, dat men ons voor gist geen meel en stopverf biede, en dat wij daarom, naar de keur der eeuwen, juist wat hij wilde, de Evangeliewaarheid nader bepaald hadden als de gezuiverde, d. i. de gereformeerde beginselen.

Voorts dankte ik hem voor de gewichtige concessie, dat, ook z. i., een theologische faculteit niet geseculariseerd worden kan, en dus aan de belijdenis is te binden. Een concessie, waarmeê de Utrechtsche faculteit en de faculteit, waarmeê Gij zelf saamwerkt, principiëel geoordeeld zijn.

Al meer merkte ik op, dat Uw Broeder mij zelf, na een uitvoerig encyclopaedisch gesprek, had toegegeven, dat ook de juridische faculteit zonder bepaalde Voraussetzungen niet kan bestaan.

En waren hiermeê reeds twee van de vijf faculteiten van de secularisatie uitgesloten, hoe, zoo vroeg ik uwen heer Broeder, kon deze bij mogelijkheid toegepast op de letterkundige faculteit? Is dan geschiedenis van het vaderland te schrijven doenlijk, zonder dat ge staat óf waar Groen, of waar Fruin, of waar Nuyenshun standpunt kozen? Is philosophie denkbaar zonder inmenging van uw belijden? Is phsychologie te doceeren, zonder dat ge partij kiest in de quaestie der erfzonde?

Bleven alzoo alleen de medische en natuurkundige faculteiten. Bij de medische wees ik op de vele zenuwkrankheden, die half zielsziekte en half lichaamsziekte zijn, en saamhangen met zoo vele geestelijke, daemonische invloeden 1j.

') De natuurkundige faculteit liet ik aan den Referent ter bespreking over, die dit dan ook na het vertrek van uw Broeder deed. Evenals de heer Dr. Van den Bergh, die op treffende wijze uit Dr. Hartings opstel aantoonde, hoezeer uw Broeder met zijn opinie alleen stond.

Sluiten