Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen allen vonn van debat in, min of meer gemelijk wegliep, is er geen teeken van afkeuring uit de vergadering uitgegaan. Men weet wel, hoe streng onze Voorzitter, Dr. Rutgers, dit zou gestraft hebben.

Metterdaad, dat wegloopen, zonder zelfs het antwoord van den referent af te wachten, ivas dan ook niet goed; dat had uw Heer Broeder niet moeten doen!

Maar nu hij eenmaal niet repliceerde, zou ik zoo gaarne door een ander uwer geestverwanten (liefst in encyclopaedische studiën ook als vakman ervaren) dit aangelegen punt eens nader toegelicht zien.

Immers, ook het geschil over de tweeërlei Staatsbeschouwing dient ten slotte wetenschappelijk uitgestreden. Wat toch de Staat saambindt is StaatsrecA^, en naar gelang men nu dat Staatsrec/^ seculariseert of voor den Christus opeischt, moeten uiteraard de conclusiën verschillen.

ETHISCH ?

En hiermeê kom ik vanzelf tot het slot van mijn schrijven t. w. tot de nog altoos in geschil gebleven quaestie van de benaming „ethisch."

„Ethisch", Ge hebt het zoo telkens en zoo schoon gezegd, drukt op zich zelf niets uit, dan dat de levensbeginselen niet slechts een intellectueele zijde hebben, waarmeê ze ingaan in ons bewustzijn, maar ook een zedelijk karakter, waardoor ze organisch deel vormen van de zedelijke wereldorde. Voor zondaren, en formeel uitgedrukt: dat niemand, tenzij hij wedergeboren is, het Koninkrijk Gods ook maar kan zien.

Dit nu stemt natuurlijk ieder Christen U toe, en derhalve, zoo redeneert Ge nu al verder, is «ethisch zijn" niet iets van mijn speciale geestverwanten, maar iets wat voor alle eeuwen door de nobelste onder alle partijen beleden is.

En dat is ook zoo.

Zoo er niets anders achter school, zou dit //ethisch" evengoed

Sluiten