Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heraut als bij name en bij centuriën (honderdtallen) opgeroepen tot de vergadering of om het besluit van den senaat te vernemen. Het woord kerk luidt in 't grieksch „,ekklèsia" en dit wordt afgeleid van het werkwoord „ekkalein", oproepen. Om deze gelijkheid hebben de apostelen dien naam ook aan hun instelling gegeven. De kerk van God is toch geen toevallig samengestelde of ongeordende vergadering, maar zij is door de stem Gods en de verkondiging van het Woord opgeroepen uit het rijk des satans om Gods Woord te hooren en te omhelzen. Zoo dan verschilt de kerk van een synagoge, want onder het woord synagoge verstaat men alle soort van vergadering, ook een alledaagsche en ongeordende. De kerk wijst ons een geordende vergadering, opgeroepen om een bepaalde oorzaak; de vergadering der geroepenen is van God bijeengebracht tot kennis des evangelies. De latijnen noemen deze vergadering met het Grieksche woord ecclesia. Het Duitsche woord Kirche, zoo ook ons Hollandsche woord kerk, schijnt afkomstig van het Grieksche „kuriakee" d.i. huis des Heeren.

De beschrijving, die het antwoord van den catechismus over de kerk geeft, is deze: De kerk is een vergadering van menschen, die van eeuwigheid door God tot het eeuwige leven is verkoren; deze vergadering, overeenstemmende in het ware geloof, verzamelt de Zoon Gods van het begin der wereld tot haar einde voor zich uit het gansche menschelijke geslacht door zijn Geest en Woord; Hij beschermt en bewaart ze en verheerlijkt ze ten slotte met heerlijkheid en het eeuwige leven. Aldus wordt de ware kerk Gods, waarover de geloofsbelijdenis handelt, beschreven.

Sluiten