Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geborenen, die tot de vergadering der zichtbare kerk behooren. Zoolang deze kerk nog op aarde strijdt, is zij altijd verscholen in de zichtbare kerk. Men noemt haar ook wel de kerk der heiligen. Wie tot deze kerk behooren, gaan nimmer verloren; in haar zijn geen huichelaars, doch alleen verkorenen, van wie gezegd wordt: „En niemand zal dezelve uit mijne hand rukken," Joh. 10 : 28; „Evenwel, het vaste fundament Gods staat, hebbende dezen zegel: „De Heere kent degenen, die de zijne zijn," 2 Tim. 2:19. Onzichtbaar wordt zij genaamd, niet omdat de menschen onzichtbaar zijn, maar omdat het geloof en de godsvrucht onzichtbaar zijn en slechts door hen, die ze bezitten, gekend worden; en omdat wij niet nauwkeurig in de zichtbare kerk de vromen van de huichelaars kunnen onderscheiden.

Deze beide, zichtbare en onzichtbare kerk, zijn öf een algemeene óf een bizondere kerk. De algemeene zichtbare kerk is de vergadering van allen, die de leer belijden en door de geheele wereld verspreid. Een bizondere zichtbare kerk is de vergadering van hen, die deze leer belijden op een bepaalde plaats. De zichtbare kerk is algemeen, wat de belijdenis van het ééne geloof in Christus en van de ééne leer en godsvereering aangaat; bizonder met het oog op de woonplaatsen en de verscheidenheid der plechtigheden. Zoo is ook de onzichtbare kerk algemeen, naar dien alle geloovigen, waar ter wereld zij .zijn en wanneer zij ook leven, slechts één geloof hebben; bizonder, zoo de vromen op deze of gene plaats hetzelfde geloof bezitten. Alle bizondere kerken zijn deelen van de algemeene kerk, de bizondere zichtbare kerken van de algemeene zichtbare kerk, de bizondere onzichtbare van de algemeene onzichtbare.

Sluiten