Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wet en evangelie d.i. de leer der proleten en apostelen. 2. Het rechte en wettige gebruik der sacramenten. Want de sacramenten hebben mede de bedoeling om de vergadering der kerk van alle andere secten en ketters te onderscheiden. 3. De belijdenis van gehoorzaamheid of onderworpenheid aan de leer of de bediening. Deze kenmerken zijn te vinden in het woord van Christus: „Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve doopende in den naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes, leerende hen onderhouden alles, wat ik u geboden heb," Matth. 28 : 19. Het is noodig dat wij ze bewaren: 1. om de eere Gods, opdat de vijanden van de zonen onderscheiden worden; 2. tot onze zaligheid, opdat wij ons tot de ware kerk kunnen voegen.

T e g e n w. 1: Ten allen tijde zijn er groote dwalingen in de kerk geweest, zoowel in het openbaar als in het verborgen. A n t w. 1: Doch het fundament werd behouden, al bouwden sommigen goud en anderen stoppelen daarop 1 Cor. 3 : 11 en 12. 2. De dwalingen worden niet door de kerk verdedigd. Dit kenmerk is dan aanwezig, zoo het fundament behouden wordt, al bouwt men daarop ook stoppelen, mits soortgelijke dwalingen of stoppelen niet beschermd worden.

Tegenw. 2: In vele kerken die de ware leer belijden worden ook zware misdaden begaan. Derhalve is gehoorzaamheid geen kenmerk van de ware kerk. A n t w. 1: Velen uit haar bewijzen de ware gehoorzaamheid of trachten het te doen. 2. Allen gehoorzamen door de belijdenis, daar zij erkennen dat de zonden niet mogen verdedigd worden. En dit doet de kerk niet, veel-

Sluiten