Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plechtigheden en ceremoniën gelijk zijn, maar omdat men overeenstemt in leer en geloof. Heilig wordt zij genaamd, omdat zij door God wordt geheiligd met het bloed en den Geest van Christus, zoodat zij Hem gelijkvormig is, wel niet in volkomenheid, maar: 1. Door toerekening, omdat de gerechtigheid en de gehoorzaamheid van Christus haar worden toegerekend. 2. Bij den aanvang, omdat de H. Geest haar langzamerhand vernieuwt, van de vuiligheden der zonden reinigt, zoodat al hare leden met alle deelen der gehoorzaamheid beginnen. 3. Omdat zij tot een heilig en goddelijk gebruik gewijd en van de goddeloozen, die buiten de kerk zijn, afgezonderd is. Algemeen heet zij: 1. Door de verschillende plaatsen waar zij is, niet omdat zij vele koninkrijken bezit, maar omdat zij over de geheele aarde is verspreid en noch aan vaste plaats of koninkrijk, noch aan bepaalde opvolging gebonden is. Uit dien hoofde begon de kerk eerst ten tijde van de apostelen een algemeenë te worden, voorheen was zij door enge grenzen beperkt. 2. Met het oog op de menschen, naar dien zij uit menschen van alle geslachten verzameld is. 3. Met het oog op de tijden, omdat zij altijd in de wereld zal blijven bestaan: „En ziet, ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld," Matth. 28 : 20; en omdat steeds maar één kerk de ware is, die ook ten allen tijde aldus een algemeene kerk is, dat zij over de geheele wereld verspreid en aan geen bepaalde plaats gebonden is.

Dat er van het begin der wereld tot aan haar einde altijd maar één kerk is, mag niet betwijfeld. Want: 1. is het duidelijk, dat er altijd een kerk geweest is. Ter tegenwerping kan men niet wijzen op Abrahams tijden,

Sluiten