Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII. Zijn de uitverkorenen altijd en de verworpenen

nooit leden van de kerk?

VIII. Kunnen de uitverkorenen van de kerk afvallen en blijven de verworpenen er altijd in?

IX. Welke is de nuttigheid van deze leer?

I. IS ER EEN VOORVERORDINEERING?

Vraagt men of er een voorverordineering is, dan vraagt men met andere woorden of er eenig voornemen Gods bestaat, waardoor Hij besloten heeft sommigen te behouden, anderen te verdoemen. Enkelen zeggen dat het woord verkiezing, wanneer de Schrift er melding van maakt, wijst op de uitnemendheid waarom iemand verkoren wordt, evenals een uitmuntend paard en echt goud een uitverkoren paard en uitgelezen goud wordt genaamd. Aldus verklaren zij ook de verwerping, doch ten onrechte. Zij is immers een eeuwig besluit Gods.

Dat er een voorverordineering d.i. een verkiezing en verwerping in God is, bewijzen de volgende getuigenissen der Schrift: „Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren," Matth. 20 : 16; „Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren," Joh. 15 : 16; „Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn," Joh. 10 : 16; „Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde: Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in zichzelven, naar het welbehagen van zijnen wil," Efeze 1 : 4 en 5. „Want Ik heb veel volks in deze stad," Hand. 18 : 10; „En er geloofden zoovelen, als er geordineerd waren tot het eeuwige

Sluiten