Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat hij meer aanneemt dan billijk is. God is niet onrechtvaardig. Dus neemt Hij allen in genade aan. Antw. op de eerste stelling: Men onderscheide wel. 1. Men is dan onrechtvaardig, tenzij men zelf den losprijs geeft. Dit heeft God gedaan en zoodoende het zijne, niet het onze, ontvangen. 2. De genoegzaamheid van den losprijs verplicht niet om allen aan te nemen, maar de toepassing. God heeft zich niet verplicht, dat Hij op allen dezen losprijs zou willen toepassen.

T e g e n w. 4: Wie om eigen eer enkelen straft is onrechtvaardig. God is niet onrechtvaardig. Derhalve verwerpt en straft Hij niet sommigen om eigene eer. Antw.: 1. Wij ontkennen de eerste stelling, in het algemeen genomen. Ten opzichte van de schepselen is zij waar, ten opzichte van God onwaar, omdat God het hoogste goed is en voor het hoogste goed de meeste zorg moet gehouden worden. Het hoogste goed d.i. Gods eer vorderde, dat niet alleen zijn barmhartigheid, maar ook zijn rechtvaardigheid openbaar werd. 2. Men onderscheide wel. Onrechtvaardig is wie anderen straft ter wille van zijn eigen eer, n.1. zonder hunne schuld; doch God gedoogt om zijn eer dat enkelen verloren gaan, terwijl zijzelven willens in de zonde vallen en omkomen. 3. God is aan niemand verplicht hem te behouden, gelijk Hij aan niemand verplicht is hem te scheppen. Hij laat toe dat de menschen in zonde en verderf vallen, doch 1. terwijl zijzelven het willen; 2. Hij niet verplicht is hen te behouden; 3. Hij meerdere zorg moet hebben voor zijn eer dan voor de zaligheid der verworpenen.

T e g e n w. 5.: Wie tot het einde bestemt, bestemt

Sluiten