Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meest moeilijke is, als wij slechts, zonder vooroordeel en vooringenomenheid en met een ernstig streven, (niet om God naar onze fantasieƫn te reformeeren, maar alles over Hem en van Hemzelf te leeren, en alle eer Hemzelf toe te kennen en van ons op Hem over te brengen) de Heilige Schrift lezen.

Zoo is voor mij gemakkelijk geworden, wat moeilijk scheen, zoolang ik afhing van het gezag van menschen, die zoomin zichzelf als mij uit de moeilijkheid brachten. Geen deel der heilige leer is er, waarover meer geschreven is in de boeken der profeten en apostelen dan juist dat over de voorzienigheid, de uitverkiezing, de wilsvrijheid, zoodat ik mij er over verwonder dat geleerde menschen en christenen daarin blijven steken.

RAAD.

Gij moet eens doen als ik, die (alleen met dit doel, om al wat in preeken en schriftvoorbeelden daarover vervat is, bijeen te verzamelen en beoordeelend te vergelijken) volijverig heel den bijbel van Genesis tot aan het eind van Openbaringen door gelezen heb. En toen ik dat gedaan had lachte ik eensdeels om, en vervloekte ik anderdeels dat vuil der twistredenen en die walmende dampen van sofismen, die den Schriftglans te vergeefs trachten te verduisteren.

Gij zult dit in Italiƫ op uw gemak kunnen doen, waar gij daar wel geen godsdienstoefeningen zult hebben buiten het lezen van de Schrift en het private gebed. Sommigen zullen nog niet eens zooveel gelegenheid daartoe hebben, anders zouden zij zich niet zoo in verwarring hebben gebracht. Houd gij maar vast aan wat ik u zoo even heb aangeraden. Is niet alles u aanstonds

Sluiten