Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Paulus, waar wij het verborgene onderzoeken, zegt gij. Een voorbeeld brengt gij echter niet bij. En gij kunt dat ook niet. In plaats van bewijs, schuift gij ons schimpscheuten, die alleen walgelijke holle klanken bevatten, op den hals. Als wij zouden gaan vragen waarom God liever deze dan die; Paulus dan Judas tot het eeuwige leven verkoren heeft; of anderen uitverkoren zijn; of hoe groot het getal der uitverkorenen is; of dergelijke meer, dan zoudt gij een reden hebben om deze schimptaal op ons te werpen.

Want dat zijn die onnaspeurlijke diepten, waarop Paulus doelt, en die ons ter zaligheid niet noodzakelijk zijn. Maar, dat de bron van onze zaligheid de genadige uitverkiezing Gods is, en dat deze zeker en onveranderlijk is en ons geopenbaard wordt uit de effecten in ons, dat is uit het geloof en de bekeering, te voorschijn geroepen door het gehoor van het Woord Gods, dat is noodzakelijk. Dat heeft God ons niet onbekend willen laten, maar het tot Zijn eer en onzen troost in Zijn Woord menigmaal ingelascht.

Uw zoogenaamde geestige invallen treffen ons dan ook heelemaal niet, hoe mooi zij u ook schijnen.

STOÏSCHE EN MANICHEÏSCHE WAANZIN WORDT LASTERLIJK VOORGEWORPEN.

2. Waar gij u zelfs niet onthoudt van die zoo even behandelde ongewone en krachtlooze mestsoorten, is het geen wonder, dat gij, daarvan beroofd, ons met andere projectielen n.1. stoïsche en manischeïsche tracht te treffen.

Wij veroordeelen met alle kracht dat waanzinnige

Sluiten