Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat gij dat gelooft. En wat hoort meer tot het merg van het Evangelie dan de eeuwige, genadige, onveranderlijke liefde Gods jegens de uitverkorenen, waarvan Christus zegt, dat zij de oorzaak is geweest, waarom Hij zelfs Zijn eeniggeboren Zoon voor ons gaf, hoe veel te meer dan, dat Hij ons, Hem door het geloof ingeplant, tot in eeuwigheid zou bewaren en Zijn in ons aangevangen werk zou voltooien?

Als dat geen evangelische gegevens zijn dan weet ik niet wat zij wel moeten zijn. En weer is het genoeg waarschuwend te herinneren aan wat ik straks gezegd heb over het behouden van de zuiverheid van het artikel over de rechtvaardigmaking.

Deels met verbazing, deels met verontwaardiging en droefheid heeft mij dit woord van u ontroerend aangedaan, dat gij schrijft: „Hoe zeer heeft mij die uitroep getroffen: Waarom God iets verschuldigd is?" Voor het voorhoofd heb ik mij geslagen, toen ik dit las. Gewis, gij hebt de heilige boeken al heel weinig gelezen, of gij zijt al te zeer behept met vooringenomenheid en verkeerde gevoelens, waar gij de woorden der Schrift zoo vermetel veroordeelt. Of is het geen Paulinisch gezegde in Rom. 11 : 35: „Of wie heeft Hem eerst gegeven en het zal hem wedervergolden worden?"

En mij getroost in elk geval niets meer dan die onuitsprekelijke liefde Gods jegens mij, die mij niets meer verschuldigd was dan Judas en Kaïn, en mij van een eigen vijand gemaakt heeft tot een kind van Hem, door den dood van den Eengeborene.

Want al te ongeschikt en onvoegzaam is het wat gij bijbrengt over de verplichting Gods jegens ons dcor de belofte. Immers, wat zult gij toch, vraag ik u, voor-

Sluiten