Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die Christen is en doordenkt, eene noodzakelijkheid wordt, dat in dit land waarachtig Christelijk zijn en tevens nationaal zijn hetzelfde moet wezen als gereformeerd zijn, en dat dus hier Christelijk-nationale scholen niets anders kunnen zijn, dan gereformeerde scholen? Laat ons het beste hopen. We hebben reeds gereformeerde lagere scholen, we hebben een gymnasium en eene universiteit op gereformeerden grondslag en heden schenkt God ons het voorrecht, dat we eene kweekschool ter opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen hebben mogen openen, die van dezelfde beginselen uitgaat.

Yergunt mij, dat ik U in korte trekken de geschiedenis van het ontstaan en daarna het doel dezer inrichting mededeel.

Het getal onzer diaconiescholen vermeerderde in de laatste jaren in verblijdende mate en klom tot acht; we mogen zelfs hopen, dat een negende niet lang zal uitblijven. Een zestigtal bekwame onderwijzers te vinden, die met lust en liefde werkten en van ganscher harte instemden met de belijdenis onzer kerk, die de scholen stichtte en onderhoudt, was verre van gemakkelijk bij het tot voor korten tijd heerschende gebrek aan onderwijskrachten. De tractementen moesten aanzienlijk worden verhoogd en dan gebeurde liet nog menigmaal, dat men in de verwachting teleurgesteld werd. 't Beste middel om in dien nood te voorzien was natuurlijk, dat men zelf leerlingen der diaconiescholen als kweekelingen aannam en tot onderwijzers opleidde. Er waren er dan ook een dertigtal kweekelingen, die door de hoofden onzer diaconiescholen werden onderwezen. Maar het resultaat beantwoordde niet aan het doel. En hoe kon het anders? Wanneer de hoofdonderwijzers met ijver en lust hunne zware taak volvoerende tot des middags 4 ure in hunne scholen bezig zijn, en daarna nog zooveel arbeid van allerlei aard voor hunne scholen te verrichten hebben; wanneer de kweekelingen zelf van hunne jongste jaren af reeds het beste en grootste deel van den dag aan de practische werkzaamheden in de school moeten besteden en daarna

Sluiten