Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voering van het plan aan gemelde subcommissie met nog twee leden uit de groote commissie vermeerderd, werd opgedragen. Volgens het aangenomen ontwerp zou de kweekschool wel in de eerste plaats, doch niet uitsluitend, dienen om onderwijzers voor de diaconiescholen der gereformeerde kerk te Amsterdam te vormen; men wilde ook de andere Christelijke scholen in de hoofdstad, ja in het geheele land dienen, voor zoover zulks mogelijk zou zijn. Mogelijk, want het ontwerp was bescheiden: het rekende, wanneer het volledig zou zijn uitgevoerd, op 3 klassen ieder van .30 leerlingen als maximum; mogelijk ook om eene andere reden. Uit den aard toch en den oorsprong der inrichting, gesticht en onderhouden door het "Bestuur der diaconiescholen in Amsterdam, met het oog in de eerste plaats op zijne eigene kweekelingen en scholen, volgde als van zelf, dat zij het grootste deel harer kweekelingen uit de stad zelf zou trekken en dus externaat zou zijn. Want hoe men ook denke over de betrekkelijke voordeelen van externaat en internaat, het lag hier voor de hand om, de quaestie der onkosten nog daargelaten, de kweekelingen te laten in het ouderlijke huis. Ouders of voogden van kweekelingen buiten Amsterdam moesten dus zelf een kosthuis zoeken voor hunne kinderen of pupillen, die zij op deze kweekschool wilden zien opgeleid. Ofschoon nu aan ouders, die dit verlangen, alle mogelijke hulp zal worden verleend, valt tocli niet te ontkennen, dat deze omstandigheid velen zal terughouden, die anders gaarne voor hunne kinderen eene opleiding in gereformeerden geest zouden willen. Mocht het getal der zulken zeer groot blijken te zijn, dan zou later nog kunnen worden overwogen of eene verandering in dit opzicht uitvoerbaar zou wezen.

Volgens het aangenomen ontwerp moet de kweekschool drie klassen omvatten; de eerste vormen de leerlingen van 12--14, de tweede die van 14—16 en de derde die van 16—18 jaar. De leerlingen der eerste en der tweede klasse ontvangen alleen

Sluiten