Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderwijs en wel dagelijks des morgens van 9—12 en des middags van 2—4, doch des Zaterdags alleen van 9—12 uur; de leerlingen der derde klasse zijn des daags tot 4 uur geregeld in de verschillende scholen onder toezicht der onderwijzers practisch werkzaam en ontvangen theoretisch onderwijs dagelijks van 6—8, alleen des Zaterdags van 2—4 uur. Zeker zou een indeeling in 6 klassen, ieder een jaarcursus omvattende, wel eenig voordeel aanbieden boven deze regeling, doch voor eene kweekschool is dat voordeel door den aard van het onderwijs zeer gering en bovendien was deze regeling bij dit ontwerp onmogelijk voor ons, daar het aantal leeraren, het aantal localen en dus de kosten verdubbeld zouden zijn. Dat geeft nu geen bezwaar, naar 't schijnt, waar men meent zich zelf te mogen verlichten door anderen te belasten, wij echter achten zulk een systeem ongeoorloofd en gaan van een geheel ander beginsel uit.

De commissie is namelijk, volgens het ontwerp, van oordeel geweest, dat men van de stelregel moet uitgaan dat zij, die van het onderwijs gebruik maken voor hunne kinderen, ook de kosten moeten dragen. Geheel echter kon deze regel niet worden gevolgd, daar men rekening moest houden met de financiëele draagkracht der standen, uit wier midden gewoonlijk de onderwijzers voortkomen. Het schoolgeld werd bepaald op / 80 per jaar voor allen; zij echter, die zich verbinden om als kweekeling en als hulponderwijzer de diaconiescholen te dienen, betalen tot aan de derde klasse, slechts f 25 per jaar en daarna, wanneer ze beginnen ook zelf iets te verdienen, het overige in vier jaren. Het jaarlijksch tekort, dat op deze wijze ontstaat, ook wanneer de school het aantal leerlingen heeft, dat als maximum werd aangenomen, moet worden gedekt uit liefdegaven der gemeente en door subsidiën van vereenigingen; beide zullen ons, naar we vertrouwen mogen, niet ontbreken. De hoofdcommissie voor Christelijk Nationaal schoolonderwijs toonde zich terstond toen hare hulp door ons werd ingeroepen, bereidvaardig en besloot

Sluiten