Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er 37 opgekomen; en de uitslag van het ingestelde onderzoek was, dat er op de eerste of laagste klasse 13, op de tweede 18 en op de derde 2, in 't geheel dus 28, konden geplaatst worden. Yan dit getal zijn 25 kweekelingen der diaconiescholen.

Zoo zijn we dan tot op het tegenwoordige tijdstip genaderd en is de eerste gereformeerde kweekschool ter opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen in dit gunstig gelegen gebouw , dat, als woning voor den directeur en schoolgebouw tegelijk, aan de bescheidene eischen, die der jeugdige stichting passen, ruimschoots voldoet, geopend. De gunst des Heeren heeft tot dusver ook deze poging tot trouwe plichtsbetrachting overeenkomstig Zijn Woord met onmiskenbaren zegen bekroond; Hem alleen zij de eer, van Hem alleen ook verder onze verwachting. Hij make den arbeid vruchtbaar, die van heden af hier begonnen wordt.

Over dien arbeid en het doel, dat we najagen, spreek ik U in de tweede plaats.

De geschiedenis dezer inrichting heeft haar doel reeds uitgesproken : de vorming, de kweeking van gereformeerde onderwijzers; ik behoef U slechts den inhoud van dit doel wat nader uiteen te zetten. Onderwijzen is eene kunst, de onderwijzer een kunstenaar, die als zoodanig gevormd moet worden. Deze kunst heeft als alle andere haar ontstaan te danken aan de verdeeling van den arbeid als gevolg van maatschappelijk leven en heeft tot onderstelling een zekeren natuurlijken aanleg en eene bepaalde neiging en lust. De Transvaalsche boer, die door den nood gedrongen, zelf zijne kinderen onderwijst, is evenmin onderwijzer als hij bakker is, omdat hij zelf zijn brood bakt. Gij glimlacht misschien om deze onnoozele opmerking: maar mag ik U herinneren, dat het nog zoo heel lang niet geleden is, dat men deze stelling, in de praktijk althans, niet beaamde, maar van de

onderstelling uitging, dat ieder die lezen en schrijven kon, ook

i

geschikt was om een ander in deze kunsten te onderwijzen? Ja

Sluiten