Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfs durf ik beweren, dat voor een groot deel onze onderwijzersexamens ook nu nog op dezelfde valsche onderstelling berusten, overal daar namelijk, waar men slechts naar kennis vraagt, alsof kennis voor den onderwijzer hoofdzaak ware, in plaats van een postulaat slechts, eene noodzakelijke vooronderstelling. Hoevele eeuwen kende men niet rlietorenscholen, tlieologenscholen, docterscholen, vóór men er aan dacht, dat ook onderwijzers voor hun beroep eene bepaalde opleiding en vorming noodig hebben! Het waren niet alleen de oude Grieken en Romeinen, het waren ook niet de zoogenaamde duistere middeleeuwen alleen, die meenden, dat wie in de maatschappij geen middel van bestaan meer had, wie niet meer wist wat hij beginnen zou, goed genoeg was om schoolmeester te worden. Eerst Johann Amos Comenius, die de laatste 14 jaren zijns levens hier in Amsterdam doorbracht en er in 1670 overleed, was de man, die er op wees, dat inrichtingen voor de vorming van onderwijzers eene behoefte waren. Het duurde echter nog zeer lang voor die behoefte zóó werd gevoeld, dat men tot daden overging, zooals ïrancke in zijn weeshuis te Halle deed en na hem de piëtisten.

Is nu onderwijzen eene kunst en heeft eene school als deze, die wij hier heden openen, ten doel jonge mannen en vrouwen te kweeken, die deze kunst zullen uitoefenen, dan volgt daaruit een bepaald karakter, eene eigenaardigheid van het onderwijs, dat hier gegeven zal worden en waardoor het zich onderscheidt van het onderwijs der middelbare scholen bijvoorbeeld. Immers het is hier niet voldoende, dat de leerlingen eene zekere hoeveelheid kennis in verschillende vakken verzamelen, maar zij moeten deze kennis zóó in zich opnemen, dat ze haar gemakkelijk weder aan anderen kunnen mededeelen; niet alleen op den inhoud dient hier acht gegeven, maar ook op den vorm; niet alleen op de stof, maar ook op de methode. Men kan niet zeggen dat het voldoende zou zijn, wanneer iemand zijne kennis van de Nederlandsche taal, van de Geschiedenis, van de Aardrijkskunde enz. heeft ver-

Sluiten