Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worven op eene school voor middelbaar onderwijs, hem nu nog als toevoegsel les te geven in de paedagogiek enz , om van hem een goed onderwijzer te maken. Integendeel. Het onderwijs aan aanstaande onderwijzers gegeven moet dieper gaan, al is het niet zooveel omvattend als liet middelbaar onderwijs; iedere les in ieder vak aan de kweekschool gegeven, moet, ook uit methodisch oogpunt, een voorbeeld zijn voor den leerling. De vorming van den onderwijzer kan in dit opzicht vergeleken worden met de vorming van den redenaar, zooals Cicero die beschrijft: het is voor den redenaar niet genoeg, dat hij wete, wat hij te zeggen heeft, hij moet ook vragen hoe hij het zeggen zal om zijn doel bij zijne hoorders te bereiken; hij moet weten wat hij het eerst, wat hij het laatst zal behandelen, welk punt hij breed heeft uit te werken en wat hij slechts in 't voorbijgaan heeft te vermelden. En om dit goed te kunnen doen, moet hij geheel meester zijn van de stof, die hij behandelen zal, en zich helder bewust wezen van het doel, dat hij wil bereiken. Zoo ook de onderwijzer. Kennis op zichzelf is voor hem niet genoeg, zij is slechts de eerste trap van 't geen hij weten moet; zij moet als 't ware omgezet worden in bekwaamheid en vaardigheid in zijn eigenlijk werk.

Wie nu deze beschouwing deelt, zal ook toestemmen, dat de opleiding tot onderwijzer niet te laat mag beginnen, niet wanneer al eene zekere mate van kennis verkregen is, onafhankelijk van het doel om onderwijzer te worden; immers men zal dan dubbel werk te verrichten hebben; de reeds verworven kennis zal nog eens weer moeten doorgewerkt en omgezet worden, met het oog op het bepaalde doel, dat men zich nu voorstelt. Onverstandig is daarom de eisch van sommige paedagogen en directeuren van kweekscholen in Duitschland die verlangen, dat alleen zulke leerlingen tot hunne scholen zullen worden toegelaten, die de bepaalde mate van kennis, welke een onderwijzer hebben moet; reeds bezitten, en het dan als de taak der kweekschool beschouwen deze kennis nu nog eens zoo te laten verwerken, als noodig

Sluiten