Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ving der aanstaande onderwijzers en tot een middel om meerder kennis te verwerven naar de mate hunner krachten. Eindelijk op de kweekschool vooral ook dient men door ernstige studie te komen tot die ware wijsheid, die ons leert niet wijs te willen zijn boven hetgeen geschreven staat, tot die kennis, die inziet, dat alle menschelijk weten stukwerk is, voorzeker, maar dat het weten van den onderwijzer nog maar een klein stukje is van dat stukwerk.

Doch de kweekschool heeft niet alleen te zorgen voor de theorethische vorming harer kweekelingen, maar ook voor de praktische; vandaar dat zij altijd verbonden is met eene leerschool. Yoor ons was het stichten eener afzonderlijke leerschool echter geheel overbodig, daar we immers in onze diaconiescholen zelf eene uitstekende gelegenheid hebben tot practische vorming onzer kweekelingen. Deze begint in den regel, wanneer zij op 16jarigen leeftijd gekomen zijn; zal zij inderdaad eene vorming mogen heeten en niet maar eene toevallige ontwikkeling zijn, dan moet er aan twee voorwaarden worden voldaan. Aangezien het doel is om onderwijzers te vormen, aan wie veilig eene klasse mag worden toevertrouwd, moet de tijd van practische voorbereiding niet te kort worden genomen en mag hij niet telkens worden afgebroken; van daar de bepaling, dat onze kweekelingen 2 jaren lang van des morgens 9—12 en des middags van 2-—4 practisch werkzaam moeten zijn. Zóó alleen is er tijd om verschillende vakken in verschillende klassen te leeren onderwijzen, om de noodige kennis van kinderen, hunne behoeften, hunnen aanleg, hun karakter te verkrijgen, om eigen zwakheid en gebreken te leeren kennen en te streven naar verbetering. Groote kweekscholen met een honderdtal leerlingen en slechts ééne oefenschool kunnen in dezen niet genoeg doen en loopen buitendien gevaar de kinderen als vilia corpora op te offeren aan de dikwijls ijdele proefnemingen van onbedreven kweekelingen.

In de tweede plaats echter dient er samenwerking te zijn tus-

Sluiten