Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder toevoeging van eigen wijsheid gehandhaafd. Immers dat ons land zoo diep gezonken is in menig opzicht, //het is omdat men, in Kerk en School en elders, hoog ingenomen geweest is met een Evangelie dat zich, naar den eisch der omstandigheden en der staatsvormen en der zich opvolgende wanbegrippen in godsdienst en politiek, liet plooien en rekken en verzachten; het is omdat de Christenen zich gevoegd hebben naar hetgeen zij hadden behooren te weerstaan; omdat zij den opgedrongen vrede met allen en met alles hebben geƫerbiedigd; omdat zij zich niet hebben herinnerd dat het Evangelie, alleen wanneer het in de harten der belijders van leven beroofd is, met de dwaling vrede houdt. Geen gedaante van godzaligheid, geen half-Evangelie, geen Evangelie dat welbehagelijk is aan allen, geen Evangelie bij welks verkondiging allen wel van U spreken, geen Evangelie door hetwelk gij vrede met allen houdt, geen Evangelie, tegelijk verloochening en karikatuur van de leer der zaligheid, kan schenken wat men voor wezenlijke en duurzame redding der Natiƫn behoeft. Geen weifelend belijden heeft de Kerk dezer landen gesticht. Geen weifelend belijden heeft ze, met den Nederlandschen Staat, onder de grootste gevaren behoed, bevestigd, en tot onberekenbaren zegen gesteld.1' Aldus Groen reeds in 1848. En zou dat woord nu minder noodig zijn?

Gereformeerd zij daarom deze school ook en vooral in de handhaving van het karakter onzer geschiedenis, wier licht, helaas, zoo veelszins verduisterd is in onze dagen. Moge zij hier de leerlingen niet leeren napraten, maar leeren inzien, wat de kern onzer natie geweest is en nog is, hoe zij zich heeft gevormd, wat hare kracht en de wortel van haar grootheid is geweest, opdat ze ook met volle bewustheid en helder en klaar mogen weten, wat ook heden nog ons te doen staat, waar herstelling en versterking is te vinden.

Met dit korte woord wil ik eindigen, ofschoon er nog velerlei, vooral ook met betrekking tot de wet, wier belemmerenden band

Sluiten