Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

..Prijs den Heer met blijde psalmen, gij, mijn ziel! hebt rijke stof!" met dezen zang, M. H.! betraden wij deze plaats in deze morgeunre, en gij, die eenigzins do beteekenis van dezen dag, inzonderheid voor deze gemeente, verstaat, gij verstaat ook ons recht om aldus zingende thans aan deze plaats te komen, ja (wij mogen 't immers vertrouwen?) zeiven stemt gij met dit oude lied tot lof des Heeren van harte in! Voorwaar, wel heeft onze ziele ryke, overvloeiende stof om met blyde, met dankbare psalmen den Heere te prijzen, want, „groote dingen heeft aan ons gedaan, Hij, die machtig is, en heilig is zyn naam." Zullen wij ze u opnoemen, die dingen, die God gedaan heeft in ons midden, waaraan wy heden blijde gedenken, ja, waarvan wij de vrucht bij aanvang heden reeds genieten? Moeten wij tot u, als tot onkundigen, de noodiging lichten. „Komt en ziet Gods daden! Aanmerkt het werk Gods!"? Wij zouden meenen u te beleedigen, Gel.! indien wy u aanzagen als onbekenden met wat hier is geschied. Gij allen weet 't, hoe onze God, dien wij eeren, het ons heeft doen gelukken, als wij, Zijne knechten, ons hebben opgemaakt en voor onze kinderen hebben gebouwd eene school, waaide dierbare naam des hooggeloofden Zaligmakers, de eenige naam, ook tot hunne zaligheid van den hemel gegeven, geen verboden, maar de eerenaam zal mogen zijn, en waar zij niet met steenen, maar met brood, het lovende brood, zullen mogen gevoed worden. Al kent gij ook niet allen elk der bizondere teekenen op onzen weg tot hiertoe, waarin ons de Heere Zijne Goddelijke goedkeuring deed bemerken, en waardoor Hij ons krachtiglijk heeft bemoedigd om, ondanks de bezwaren, die er zijn en die nog komeu, voort te gaan en niet te vertragen, toch erkent gij reeds in de zaak op zichzelve, waarvoor wij heden bijeen zijn: de opening en plech-

Sluiten