Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ning Salomo noemen, Gel.! Ons liuis ook, dat wij heden inwijden, kan zelfs in de schaduw van den Jerusalemschen tempel niet staan. Toch nemen wij dit gebed van Israëls vorst vrijmoedig over. Ook hier een huis, toegewijd aan don dienst des Heeren; ook hier de vervulling van een wensch, lang gevoed, maar door velen van hen, bij wie hij eerst oprees, niet bevredigd gezien. Wel zijn de tijden gansch veranderd. Wij hebben hier geen koning te verwachten, die ons vóórgaat in het ootmoedig smeekgebed; daarvan wordt, helaas! in ons Nederland niets gemerkt! Wat meer is: de beheerschers op het gebied van den staat ('t moet met smarte gezegd worden) zien zelfs met leede oogen de jaarlijksche toeneming van het getal onzer Christelijke scholen aan, en merken daarin met kwalijk weerhouden ergernis den, zoo 't wel schijnt, niet te stuiten voortgang van de macht van Gods Woord onder ons volk. Dat ontslaat ons echter niet van onze roeping, om, waar de Staat met God en zijne ordinantiën niet rekent, zeiven te doen wat wij om onzer consciëntie en om onzer belijdenis wil niet nalaten mogen. Vandaar onze school met den Bijbel, vandaar onze feestviering op dezen dag ter inwijding van die school. Maar vandaar dan ook, dat wij dit niet anders dan biddende doen kunnen, wetende hoe denHeere, die ons zegent, de eerste eere, ja de eere alléén, toekomt. Vandaar ons gebed tot Hem: „Heere! dat Uwe oogen open zijn over dit huis, over deze plaats, van welke Gij gezegd hebt: Mijn naam zal daar zijn." Bepalen wij onze aandacht voor het doel, waarvoor wij nu te zamen zijn, bij deze twee vragen: „welken zegen wij begeeren?" en: „welke uitkomst wij verwachten?" en God moge ons woord door zijn H. Geest vruchtbaar maken voor ons hart en leven!"

I. Het was een groote zaak, Toeh.! welke koning Salomo voor het huis, dat hij tot den dienst van Jehova wijdde, van den Heere begeerde, maar toch ook al niet eene ie groote zaak voor den koning om te vragen, noch te groot voor den Heere om te geven. Wolken zegen begeerde hij eigenlijk, en

Sluiten