Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begeeren te leeren, geldt een andere, een hoogere regel. Voor haar vragen wij, ja, óók wel hot toezicht van onze overheid, waaraan wij even goed zijn onderworpen, en begeeren, dat ook baar oog in billijkheid zijn moge over deze plaats van onderwijs, maar toch in de allereerste en voornaamste plaats roepen wij in het oppertoezicht van Hem, van wien wij de zwakke dienstknechten, de onwaardige medewerkers wenscben te zijn, en vragen dat Hij zijn oog late gaan over onze personen en over het werk, dat wij in die plaats, aan Heiu gewijd, van dezen dag af begeerei te verrichten. Zoo beginnen wij niet slechts met Hem, om daarna Hem uit het oog te verliezen; neen, ons begin èn onze voortgang èn ons einde zij in den naam van Hem, die hemel en aarde schiep, die ook in de school gebiedt, wiens ook de kinderen zijn!

Het is thans en hier de gelegenheid, M. H.! oin voor onszelven en voor allen, die ons heden hooren, rekenschap te geven waarom wij juist dezen zegen begeeren; 't zal tegelijk rekenschap zijn van het beginsel, waarvan wij bij deze schoolinwijding uitgaan, en hetwelk wij steeds hopen te dienen. Wij vragen dit van onzen God voor onze school, omdat de eere des Heeren ons 't hoogst, de hulpe des Heeren ons 't noodigst en de goedkeuring des Heeren ons 't begeerlijkste is! Laten wij elk dezer drie punten met een enkel woord mogen toelichten!

De eere des Heeren dringt ons, in de eerste plaats, Gel.! tot de bede: „Heere, dat Uwe oogen nacht en dag open zijn over dit huis!" Hoe wij die eere Gods hierin betrekken? vraagt immers gij niet meer, wier tegenwoordigheid alhier op dezen dag moet bewijzen, dat gij 't gewicht van deze ure gevoelt? Ook wij mogen zeggen van onze school, wat Salomo in dit gebed verklaart van den tempel, dien hij inwijdt: „Gij hebt, o Heere! van deze plaats, van dit huis gezegd: Mijn naam zal daar zijn!" Niet tot onderricht slechts in wereldsche kundigheden, hoe nuttig ook op zichzelve; niet tot opleiding slechts in alle z. g. „maatschappelijke en Christelijke deugden," niet tot oefening slechts en opscherping van het natuurlijk verstand openen wij onze school immers, maar

Sluiten