Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben, en zou ook op dit oogenblik alles ons donker zijn, indien wij geen anderen grond hadden dan die gelegen is in de verwachting, gebouwd op onszelven of op eenigen mensch! Zeker, wij ontveinzen 't ons niet: onze kracht op zichzelve schiet te kort voor het werk, dat tegenover de kinderen ons wacht; wij ontveinzen 't ons niet, integendeel, wij rekenen er op (ziende op de doorgaande ervaring), dat ook over onze school wel eens moeielijkheden kunnen komen, welke wij nu niet knnnen voorzien, moeielijkheden, waarvóór wij misschien wel eens verlegen en moedeloos zullen staan. De arbeid voor Christelijk onderwijs gaat ('t is bekend genoeg) met vele bezwaren gopaard; 't is geen vlakke weg, dien we hier hebben te betreden. Maar zóó moet 't immers zijn? Dat is immers de aard van geheel het Christelijk leven, de ervaring van ieder belijder des Heeren. die zijn weg moet gaan door het midden eener wereld, die Zijne belijdenis tegenstaat en bespot? Maar dat is juist de goede weg, zooals Gods wijsheid en liefde dien steeds beschikt over degenen, die Hem vreezen en dienen. Die weg zal ook voor ons goed zijn. Maar daarom juist, M. H.! is 't zoo goed, ja, noodig, als wij bij 't begin van dezen arbeid voor de eere van Jezus' naam weten wat wij hebben aan dien God, die ons tot getuigen van Hem oproept. Daarom juist is 't zoo goed, als wij van nu af aan te zamen Hem aanloopen en vragen om dezen zegen, dat zijne oogen steeds open mogen zijn over deze plaats, waarvan Hij gezegd heeft„Mijn naam zal daar zijn!" Zoo wenschen wij immers het werk tot zijne eer, waarvan onze school getuige moge zyn, aan te vangen niet in onze eigene kracht, maar in de mogendheid van Hem, wiens oogen ter hulpe zijn op allen, die hunne sterkte, hun geloof, hun ijver, hunne getrouwheid van Hem alleen verwachten, opdat Hij ons in gunste gadesla, en ons werk doe gelukken, ook als de booza wereld of misschien ons eigen hart soms zeggen zou: „Het gaat niet!" Zóó in den Heere ons te sterken tot alles, wat ons in dezen arbeid wacht, hetzij de weg donker of licht moge zijn, dat doet met moed de handen aan den ploeg slaan, blijder en met beter

Sluiten