Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwachting dan wanneer onze eigene kracht ons genoeg moest zijn en wij niet wisten wat de almachtige God is voor een verlegen, tot Hem vluchtend schepsel! Daarom bidden wij: „Heere, laat thve oogen over ons en ons werk open zijn ten goede!"

Wij bidden 't ook, Gel.! omdat de goedkeuring des Heeren op onzen arbeid ons de meest begeerlijke zegen is. Ér hangt voor den moed, waarmede wij ons aan dezen arbeid wijden, en voor de blijdschap, waarmede wij zullen voortgaan, zeer veel af van den maatstaf van zegen, welken wij aanleggen. Wanneer gaat 't met eene Christelijke school gezegend? Men meent gewoonlijk: als 't met de finantiën goed staat en men met geene of weinige geldelijke bezwaren heeft te worstelen, én wanneer het getal der leerlingen, die de school bezoeken, langzamerhand meerder wordt. Ik wil de waarde dezer beide zaken niet gering achten, M. H.! dat zij verre; ja, ik bidde van onzen God, dat Hij ons de vervulling dier beide naar de mate onzer behoeften en voor zoo verre wij 't dragen kunnen, geve; maar ik geloof niet dat dit de grootste en daarom meest begeerlijke zegen mag genoemd worden. Door dit als het hoogste te begeeren en dus daarvoor 't meest of uitsluitend te ijveren, stellen wij ons zeiven op ééne lijn met de ongeloovige wereld, die ook deze kroon 't liefst op haar werk aanschouwt. Het geloof echter rekent anders, en al miskent het de uiterlijke zegeningen en den voorspoed niet, welke de Heer op zijne pogingen geeft, in opzien tot Hem ondernomen, het acht 't toch, bizonder voor een school, waar 's Heeren werk verkondigd en 's Heeren eer bedoeld wordt, nog grooter zegen, dat zij, die aan dien arbeid zich wijden, de getuigenis des Geestes daar binnen mogen hebben, dat de Heer uit den hemel, ondauks alle ontrouw en ijverloosheid en verkeerdheid, welke Hij in zijne dienstknechten ziet, toch met een oog van welgevallen en goedkeuring op hun werk nederziet, omdat zij op 's Heeren weg zijn. Niets bemoedigt het kind meer, niet waar? dan wanneer het in 't oog van ouders of leermeesters goedkeuring le-

Sluiten