Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken met deze bede: „Ileere, dat Uwe oogen steeds open zijn over ons en ons werk en over deze plaats, waarvan gij gezegd hebt: „Mijn naam zal daar zijn!" dan mogen wij, hoe ook verder de weg in bizonderheden loope, als uitkomst verwachten dat de Heere die bede om zijns Zoons wil zal verhooren; daarop kunnen wij zeker staat maken, er mag niet aan getwijfeld worden. Wij weten 't: de arbeid voor Christelijk onderwijs is een arbeid, die Gode behaagt, en waarbij wij, de zaak nu op zich zelve genomen, mogen rekenen op de goedkeuring enden zegen des Heeren; want het is een arbeid in gehoorzaamheid aan het woord onzes Heilands: „Laat de kinderkens tot mij komen, en verhindert ze niet!" Het is een arbeid in gehoorzaamheid ook aan dat oudere woord: „Leert den jongen de eerste beginselen naar den eisch zijns wegs!" en die eerste beginselen, wij noemden 't straks, zijn de vreeze des Heeren; 't is een arbeid voor de eere des Zaligmakers, die niet wil, dat zijn naam, ter vermijding van ergernis, op de school verzwegen, of van de school verbannen worde. Zouden wij dan nog mogen twijfelen of de Heer op dien arbeid zijn zegel wil hechten? Neen, wij weten 't: de oogen des Heeren zullen zijn over die plaats, waarvan Hij zelf zegt: „Mijn naam zal daar zijn." De Heer zal zijne genadige luilp niet onthouden aan hen, die zich tot dien arbeid telkens weder sterken in Hein; Hij zal zijne goedkeuring doen bemerken aan allen, die zich ook bij dat werk houden aan den eisch van zijn Woord; Hij zal zijnen Geest geven aan hen, die aan dat werk bezig zijn in de belijdenis hunner eigene ontrouw en onmacht, en zal hen bewaren voor alles, wat der eere zijns naams te kort doen zou; Hij wil zich van dat onderwijs, immers vau zijn Woord, waarvan dat onderwijs uitgaat, bedienen om én voor de kinderen én voor de ouders een verborgen, maar heerlijken zegen te bereiden. Dat doet met vrijmoedigheid dit heerlijk werk beginnen en daarmede voortgaan; deze zekeiheid geeft meer dan iets anders kracht tot het werk, dat in zijn naam wordt aangevangen. Dit juist maakt dezen dag, Gel.! voor onze gemeente tot zulk

Sluiten