Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een gezegenden en, als 't maar goed. verstaan mag worden, blijden dag, omdat wij, voor zooverre wij 't hoog belang deizaak inzien, onze kinderen nu voortaan mogen heen zenden naar eene plaats, waarover wij weten dat de Heere uit den hemel, de wachter Israëls, die niet sluimert noch slaapt, waakt. O, dat wij in die overtuiging vast staan, Toeh.! zij rust op de belofte Gods, verbonden aan de gehoorzaamheid aan zijnen Goddelijken wil!

Maar laat ons, terwijl deze zaak, de verhooring dezer bede, welke wij heden overnamen, van Gods zijde ontwijfelbaar vast staat, 't oog niet sluiten voor de m en schel ijk e zijde der zaak, als wij 't zoo eens noemen mogen. De ervaring leert ('t is bekend genoeg) dat menige Christelijke school, die met de beste voornemens en onder niet ongunstige teekenen, zoo 't scheen, geopend werd, na langeren of korteren tijd diep gebukt gaat onder zware lasten en zorgen, of dat de zegen achterwege schijnt te blijven, welke daarover afgesmeekt was en verwacht werd. De oorzaken daarvan kunnen velerlei zijn; wy noemen die ihans niet op. Slechts acht ik 't niet ongepast, ja geheel tot mijne tegenwoordige taak te behooren, 0111 te wijzen op een paar onmisbare voorwaarden om den zegen des Heeren te mogen verwachten over een zaak, als in deze gemeente heden aangevangen wordt. Wij weten 't zeer goed, en wenschen 't niet te vergeten: de Heer is aan ons, zijne schepselen, niet gebonden in het geven van zijnen zegen; maar wij weten 't ook: 't ontbreken van den zegen gaat niet om buiten onze schuld. Aan 't eeren van Hem is een stellige zegen verbonden, maar wie Hem, al schijnt 't uiterlijk wél, toch wezenlijk niet eert, wordt met zijn oordeel bezocht! Daarom, om zegen op Christelijk onderwijs te verwachten, is 't niet voldoende dat de school er staat en de kinderen er getrouw gebruik van maken, maar is noodig een onderwijzer, die den Heere vreest, en eene gemeente, die bidt. Wij noemen zeker 't voornaamste. Wij spreken hier niet vau de kinderen, omdat de kinderen, die eene school met den Bijbel bezoeken, op zich zelve in niets verschillen van hen, die op

Sluiten