Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Wanneer wij verwaardigd worden, om terug geleid te worden op den weg, dien de Heere met ons gehouden heeft van Sittim af tot Gilgal toe, en we ontvangen dan bij vernieuwing den indachtmakenden Geest, dan kan het oude weder nieuw worden en dan krijgen we een nieuwen maaltijd op eene oude bevinding.

Zoo giüg het den schrijver van deze bladen. Er zijn achtentwintig jaren verloopen, sedert de hier volgende woorden uit zijne pen vloeiden. Bij het overlezen kwam het hem levendig voor den geest, hoe hij destijds, lezende in Hebr. 11, dat kleine, maar gewichtige martelaarsboekje, bij de groote w'olke der getuigen, die Paulus daar opnoemt, werd bepaald. Bij de overpeinzing werd die wolk al grooter voor zijnen geett. Hij zag de groote Apostelschaar onder die wolke en voelde zijn hart branden van liefde tot die heilige mannen, die door het geloof geleden, gestreden en overwonnen hadden en werd bij enkelen in het bijzonder bepaald, van wien wij in deze bladen hebben gewag gemaakt.

Dat levende, strijdende, volhardende geloof der Apostelen, v was ons zulk ee '-geerlijk goed, dat de herhaalde bede uit ons hart oprees: „ eere! vermeerder mij het geloof."

Met die begeerte in het hart zijn deze woorden geschreven en tevens dat dit geloof veler deel . locht zijn of worden, terwijl wij onszelven in die oogenbJikken vurig voelden aangegord, om van de groote Godsdaden te gewagen.

^ Beeds vele jaren zijn sedert voorbijgegaan, stormen en bareD, in- en uitwendige verdrukkingen waren niet weinig ons deel. Maar omdat onze Koning, tegenover onze ontrouw en twijfel

Sluiten