Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SIMON PETRUS.

Simon de zoon van Jona, was de broeder van Andreas, geboren te Bethsaïda in Galilea. Hij was een visscher van beroep en woonde te Capernaüm in het huis van de moeder zijner vrouw. Hij werd door zijnen broeder, die een discipel van Johannes was, het eerste tot Christus gebracht. Wij lezen, dat de Heere Jezus hem van visscher der visschen tot visscher der menschen maakte en dat hij werd uitgezonden tot de verlorene schapen van het huis Israëls. Hij is van Christus zeer naarstig ondeiwezen en heeft alzoo in Zijne school toegenomen, dat hij als de woordvoerder aller apostelen geworden is, zijnde de vrijmoedigste in het vragen en antwoorden, als ook het meest ijverende voor Christus, om Hem Zijne liefde en trouw te bewijzen, hoewel deze zijn ijver dikwijls onbedacht en zonder wetenschap is geweest, gelijk hij dan ook daarover van zijnen Meester bestraft werd. Nochtans beminde hem Christus met minder dan de andere discipelen, integendeel hij was met Jakobus en Johannes de meest geliefde, hetwelk onder anderen ook blijkt in de voorkeur, die de Heere hun boven de anderen gaf, bij de verheerlijking op den berg, waarbij alleen deze drie werden toegelaten.

De verheerlijking op den berg. Als van zelf moeten wij hier even stilstaan. Het zal wel niemand onbekend zijn, die eenigszins belang stelt in hetgeen op het gebied der Christelijke kerk plaats grijpt, hoe ook dit wonder van Gods almacht in onze

Sluiten