Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dagen door mannen van wetenschap wordt ontkend en geloochend; hoe de gansche verschijning wordt voorgesteld als eene verbeelding, veroorzaakt door het in beweging geraken der morgennevelen door de opgaande zon; hoe zulks allerlei gestalten tooverde voor de oogen der pas ontwaakte discipelen en de spiegeling der zonnestralen op den drijvenden nevel zich vertoonde als een paar menschenbeelden, welke door hen in verrukking aanschouwd werd en zij, overmeesterd van het zalig gevoel, dat hen doortintelde, in deze twee beelden Mozes en Elia meenden te zien.

De onzin is te groot om wederlegd te worden, maar wij vragen: waar moet het heen, waar de gemeente zoo aan allerlei dwalingen wordt prijs gegeven? waar duizenden dwalende schapen aan mannen van wetenschap worden toevertrouwd, die hun het "Woord Gods verdraaien en op een zacht fluweelen kussen in de armen van den menschenmoorder leiden en zoo hunne zielen ten eeuwigen verderve slepen ?

Nederland! Nederland! wat zijt gij diep gezonken! dat land door bloed en tranen doorweekt en vrijgekocht in de mogendheden des Heeren! Dat land, dat Israël Gods, waarin de Heere der Heirscharen zich zoo vaak de getrouwe Helper betoonde, en Zelf ten strijde uittoog! Dat land, waarvan de vijand herhaaldelijk moest uitroepen: „de Heere streed voor Nederland!" Datzelfde ïand! o wij mogen het wel met Israël uitroepen r toen hun de arke ontnomen was: „Ikabod! Ikabodf' want wel waarlijk is de eer weggevallen. Hoorde men in vroeger dagen met luider stemmen het loflied klinken: „Hij is waardig te ontvangen de lof, de eer, de heerlijkheid en de sterkte," thans wordt de stem der tortelduif slechts flauwkens gehoord, doch der duivelen kreet: THij is des doods schuldig! weg met Hem! kruist Hem!" kruist Hem! wordt luid gillende aangeheven. Yraagt gij hoe? van waar? Onopmerkzame vrager, die zoo vra-

Sluiten