Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen kunt. Van waar die twistingen en scheuringen onder u ? Van waar ? Luister ! Sedert achttien honderd jaren wordt die kreet gehoord : „Hij is des doods schuldigmaar er waren gemeenten, er waren plekjes op den aardbol waar die kreten werden gesmoord door het liefelijk gegalm:

Hij, het Lam, dat op den troon zit,

Zij de lof, de eer, de sterkte,

Amen! tot in eeuwigheid!

Van waar toch die verschillende stemmen? Vanwaar? Ziet! die gillende kreet is het oordeel der wereld! die liefelijke toonen is het oordeel des hemels! Welnu, indien de Heere niet is: de Christus Gods, de Waarachtige, de Getrouwe, de Raad, de sterke God, de Vader der eeuwigheid, dan, ja, dan stemmen wij mede in den kreet: „Kruist Hem ! kruist Hem /" dan was het roof zich Gode gelijk te maken, zooals Hij gedaan heeft; dan.... maar niet verder. Uw naam zij geloofd! Heere Jezus! mijn Heere en mijn God! dat, hoewel met onreine lippen, uit de diepte mijns harten het loflied naar boven rijst: „Gij zijt waardig te ontvangen de lof, de eer, de heerlijkheid en de sterkte, tot in alle eeuwigheid!"

Het is alleen door de verloochening van Christus en Zijn schuldverzoenend lijden en sterven, waardoor Nederland zoo diep gezonken is. Waar is de Christelijke kerk in onze dagen te zoeken, waarvoor onze vaderen hun bloed hebben gelaten? Is het daar, waar zich eene richting openbaart, die het eene gewetensvraag noemt, de toga met den rok te verwisselen? is het daar, waar door diezelfde richting, algemeene leervrijheid wordt aanbevolen en de verloochening, verguizing en bespotting van den Zoon des levenden Gods wordt toegestaan? is het dat gebouw van kalk en steen, dat daar pronkt in al zijne

Sluiten