Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenvoudige pracht, evenals een wit gepleiterd graf? Of is het daar, onder dat arme hoopje, dat zich heeft losgerukt van dien grooten hoop en ten spijt van gevangenisstraf en geldboeten zich heeft staande gehouden? Is het daar? Och! wat moeten wij antwoorden? Daar is eene richting die elkander bijt en vereet en zich een grooten cirkel trekt, waar binnen zich het kerkje met alle deszelfs leden bevindt; wat echter daarbuiten is, is verloren, tenzij ook de voet in die beperkte engte gezet wordt. Of zou daar de kerk te hervinden zijn, daar, binnen die versierde wanden, meer gelijkende naar een tempel aanVenus toegewijd, dan naar een bedehuis? Waar de uitspraak des Heeren: „er is maar een Middelaar Gods en der menschen," wordt gelogenstraft door het herhaaldelijk ijdel geroep van: „ Wees gegroet, m,oeder Maria, vol van gratie!" O, luister! ook daar hoort gij de kreet: „Hij is des doods schuldig!" daar hoort gij de wanstaltigste geluiden: „jDe moeder is meer dei dan de Zoon! Ave Maria! Neen! neen! driewerf neen! ook daar is Christus-verloochening, verguizing en verachüng! Maar waar, waar moet ik dan zoeken naar de leden van dat krijgshaftig Hoofd, naar de kudde van den grooten Herder ? Och! laat ons niet verder vragen, de Heere God zal ze zelf vergaderen uit de vier hoeken der aarde. Laat ons elk voor ons zeiven toezien of wij tot die kudde behooren, doch bedenken wij wat de Heere Zelf gesproken heeft: „Die niet met Mij is, is tegen Mij; die niet vergadert die verstrooit." Gelooft gij niet, dat de Christus is de Waarachtige God en het eeuwige leven? dan zijt gij tegen Hem! Gelooft gij niet, dat Hij de toorn Gods ov^r de zonde in Gethsemané ea op Golgotha gedragen heeft? dan zijt. gij tegen Hem! Gelooft gij niet, dat Hij met den Yader en den Heiligen Geest een eeuwig, eenig en drieëenig God is , dan zijt gij tegen Hem ! Gelooft gij niet dat gij in uzelven verloren zijt, gansch melaatsch van den

Sluiten