Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdschedel af tot aan de voetzolen toe en als zoodanig u niets baten kan dan het bloed des Nieuwen Testaments ? dan zijt gij tegen Hem!

En waar, waar vraag ik, is in Nederland die stille, nederige Godsvereering, dat in eere houden van den dag des Heeren uit den tijd onzer varleren ? O! schaamte bedekke ons, en gij overheden en machten! het ligt voor uwe rekening! Hoe wordt die dag doorgebracht ? Ja, de kerken zijn geopend, in den zomer in sommige plaatsen tot des namiddags 4 uren, als ware het om de goê gemeente toch nog wat gelegenheid tot uitspanning te geven. En die is dan ook ruim voorhanden, herbergen en bordeelen zijn geopend, muziekanten en orgeldraaiers staan slechts op de menigte te wachten. En dan. en dan, o! nog gruw ik er van bij de herinnering hoe voor eenige jaren op kermis, op Zondag avond, het gejoel en gegil der kermisgasten en de wanklank der dooreengemengde geluiden der draaiorgels het mij te benauwd in mijne woning maakte Een jaar later kwam de Almachtige zelf tusschenbeide en belette door een hevigen orkaan zulke verregaande gruwelen op den dag des Heeren. En wat zullen wij dan tot alle deze dingen zeggen? Zuilen wij zwijgen over dat alles en niet met luider stemme protesteeren tegen die verregaande Christusverzaking en Sabbathschending ? Zij het ook vaak eene stem des roependen in de woestijn, nochtans niet gezwegen en boven alles, waar we van den Heere geroepen zijn, daar spreken en getuigen wij dan ook bovenal door ons voorbeeld.

Het zijn echter niet alleen de openbare gruwelen, waartegen Gods volk te getuigen heeft, de wereldsgezindheid, de onoprechtheid, haat, nijd en twist, in één woord tegen allerlei werken der duisternis, die zich tegen Christus den Gekruisigden stellen.

En dan zien wij als een uitnemend exempel op Petrus,

Sluiten