Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liefde, toen hij in stomme smart de eenzaamheid zocht, gedurende de dagen, dat zijn Meester in het graf geborgen was, toen wist hij het nog niet welk een onuitputbare bron van liefde en genade de Heere in zich voor de Zijnen omdroeg. Maar toen de Gekruiste en Wederopgestane uit het graf hem, den gevallen jonger, in zijne eenzaamheid opzocht en verscheen.... O! welk een tooneel moet dat geweest zijn! De Bijbel hangt er een sluijer voor, omdat het een aanblik was, den Hemel en niet der zondige wereld waardig. Maar in den geest daar te toeven en in onze verbeelding Petrus te zien nederzinken aan de voeten van zijnen verheerlijkten God en Heere, dat verkwikt de ziel van den gevallen zondaar, die met zijn herhaaldelijk vallen en opstaan, en wederom vallen en wederom opstaan, echter schuilt in het bloed en in de wonden van zijnen Goël, en aan wien de woorden van Petrus zijn toegepast: „ Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden

De aanhang van den gehaten Nazarener won al meer en meer veld, de krachtige taal van Petrus, die door den Heiligen Geest zelf tot zijn heilig dienstwerk was aangegord, troffen als zoo vele duizende pijlen in de harten zijner toehoorders. Geen wonder, dat de hel knarsetandde en derzelver werktuigen hem scherpelijk ondervraagden, hoewel hun niet meer toegelaten werd, dan hem te vermanen, om toch vooral niet meer te spreken in naam van den Gekruiste. Doch zou de kruisgezant zwijgen kunnen? Dat ware onmogelijk; neen, hij kon niet anders dan Gode meer gehoorzamen dan den menschen, zoodat hij het als van de daken predikte, dat er alleen zaligheid te vinden was in het bloed des kruises.

Het duurde dan ook niet lang, of hij werd gevangen genomen, in eenen kerker geworpen en onder bewaring van krijgsknechten gesteld. Doch de Almachtige spot met kerker en

Sluiten