Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat baat het toch een mensch of hij de heele wereld gewint en hij lijdt schade aan zijne ziel? Wat baat het u, man naar de wereld! die uwe schatten opstapelt, die u diep ter aarde buigt voor uwen klinkenden god, welke gij zorgvuldig in eenen gegrendelden ijzeren kist moet sluiten, opdat hij u nie^ ontsnappe? Wat zal u dat vergankelijke goed baten, indien geene onverwelkehjke erfenis voor u in de hemelen bewaard wordt? Wat zal het u baten hier om uwen schat, die door mot en roest verteerd wordt, te worden gevleid en gevierd, wanneer u eenmaal de stemme des Rechters in de ooren klinken zal: „Ga weg van Mij Ik heb u nooit gekend!" Och! mocht gij nog eenmaal bedenken wat tot uwen vrede dient, En waar waar is die vrede dan te vinden? Bij uwe schatten; bij den mammon; bij het gelispel en gevlei dezer wereld; bij uwe uitspattingen en genietingen? Gij zoekt al te vergeefs. Yerdoovin«' verstrooiing, later vermoeiing, eindelijk walging, ziedaar al wat de wereld biedt. Slechts dan, wanneer gij arm wordt in uwe eigene oogen; slechts dan, wanneer gij, rijke man! u buigen leert voor den Man van smarte, Die tusschen twee moordenaren aan een kruishout genageld werd; slechts dan, wanneer gij uzelven kennen leert als de snoodste van alle snooden, dan en dan alléén zijt gij op weg om in het bezit te geraken van dien vrede, waarvan de Heere Jezus zelf gesproken heeft: dat zij niet is, gelijkerwijs de wereld u dien geeft."

Maar denkt toch niet, minder bedeelden! die hier in druk en kommer heengaat, dat gij hier namaals bevoorrecht zult zijn boven de rijken deztr wereld, omdat gij hier arm waart en smaadheid lijden moest. Hebt gij ergens aanspraak op bij den Almachtige ? hebt gij recht om iets te eischen, van hetgene Hij u geschonken heeft, of schenken zal? is Hij niet de vrijmachtige die geven en nemen kan naar Zijn welbehagen? kent gij den last wel, die op uwe ziele kleeft? hebt gij gehouden alle de ge-

Sluiten