Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boden, die daar geschreven zijn in het boek der f ion', die te deen? weet gij dar wel dat de Almachtige gesproken heeft, Jat de vloek op u rust? Verloren blijft gij, voor eeuwig' verloren, indien de vloek niet van u wordt weggenomen! Gelooft gij dat, of gelooft gij 't niet? In beide gevallen: onderzoekt de Schriften, onderzoekt het eeuwig blijvend Woord van God, dat kan u in de Waarheid leiden. Zoekt geen hulp of heil van menschen, „God alleen is waarachtig, maar alle menschen leugenachtigzegt dat Woord; menschen kunnen u dus niet helpen. Zoekt het niet in uw goed hart; datzelfde Woord zegt: „arglistig is het hart meer dan eenig ding." Zoekt het niet in uwen goeden wil; dat Woord zegt: „het goede, dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik Zoekt het niet in uwe deugden, niet in uwen ijver in uw beroep, niet in de getrouwe vervulling uwer maatschappelijke plichteu: „uwe gerechtigheden (indien gij ze hebt) z\ . een '/jegwerpêlijk kleed in de oogen d-es Heeren," luidt de haft. O! gelooft het, de vloek kleeft u aan; de donders vau Hoj"b, de bliksems van Sinaï rusten op u, de toorn van den Almachtige is over u uitgestort! !

Traag1: gij: „Is er dan geene ontkoming van diea vloek? is er dan geen hulp voor zulk een ongelukkige, als ik ben, die hier smart en kommer indrinkt ais water en ook nog eene eeuwige ellende zou te gemoet gaan?" Wel u zoo gij het vraagt. Ja, er is ontkoming; er is ontkomiDg; er is genade te ■' een, maai alleen op Golgotha, aan den voet van het kruis. D; r en daar alleen kunt gij ruste vinden; maar buiten Christus geen rust, geen vrede, geen vreugde, maar ellende in den tijd, ellende in de eeuwigheid!

Komt dan allen, die vermoeid en beladen zijt van wege uwe zonden! komt, die treurt en klaagt over de moeiten en bezwaren van het leven! Komt, die vreest en siddert voor het stervensuur!

Sluiten