Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Komt en blijft niet terug; ga met ons naar Gethsemané; ziet hoe de groote Lijder daar den ganschen last onzer zonden getorscht heeft en, van wege derzelver zwaarte, bloed voorarme zondaren gezweet heeft. Gaat met mij naar den hoofdschedelplaats, aanschouwt daar den Man van smarte, ziet hoe het bloed Hem langs de slapen gudst, dat bloed, dat allerdierbaarst bioed! en leert met den dichter zeggen:

„Ja, mijn Zaligmaker!

Sterke boeienslaker!

Groote zondaarsvriend!

Gij hebt al de plagen Aan het hout gedragen Die ik had verdiend.

Want in ü Aanschouw ik nu Welk een vloek des Allerhoogsten Mijne zonden oogsten.

Komt dan met mij naar den hof van Jozef van Arimathea, waar het lichaam van den Gekruiste geborgen werd. Ziet! het graf is geopend, de steen is afgewenteld! Wat weent gij bij de groeve der verteering? De Heere is opgestaan! de Heere is waarlijk opgestaan! De dood is verslonden tot overwinning! Dood! waar is uw prikkel9 hel! waar is uwe overwinning"? En de Overwinnaar, de sterke Held uit üavids stam ? Ziet! daar staat Hij op den Olijfberg, omringd door Zijne jongeren; daar belooft Hij hen te doopen met den Heiligen Geest; daar breidt Hij Zijne handen zegenend over hen uit; daar wordt Hij van de aarde opgenomen; daar neemt een wolk Hem weg voor hunae oogen! En nu staan, ze alleen meent ge ? neen waarlijk niet: Hij is de Getrouwe, Die gezegd heeft: „Ik ben met ulieden tot aan de voleinding der wereld."

Sluiten