Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Komt dan verhardt uw h.rlen niet, komt! nog heden ia e de tijd der genade; morgen ia het wellicht te laat en heeft de eeuwige dood „ verslonden. 01 wij bidden u alsof God door ons bade, wij bidden u van Christus wege, laat u met God verzoenen! Gelooft het toeh, Koning Jezn,maakt zulk. zal,ge onderdanen; Hij heeft ze Kef met eene eeuwige liefde; ze zjn gegraveerd in Zijne handpuimen; HU heeft -e nog bever dan het zwart van Zijnen oogappel. En dan

heeft' 7S , T da' a"°e' b9h0eftise volk be™"d

heet! Ze onverderfelijk; ze ia onverwelkelijk; ze werdt io

de hemelen bewaard en 't ia eene eeuwige erfenis! Zoekt, ei'

zoekt dien parel van groote waarde, en gewisselijk gij zolt

om vmden en er u m verheugen met eene eeuwige vreugde

en niemand zal uwe vreugde van u wegnemen.

„Ja, Amen! zóó zij het! want U is het Rijk,

De Macht, en de Kracht, en de Glorie!

Wie is U in Hemel of aarde gelijk?

Uw trouw is de borg der Victorie!

Ja Amen! Gij hebt ons den Zoon niet gespaard:

in Hem gaaft Ge ons alles, den Hemel en de Aard!"

JlTT' vTaar zeg Ik u: toen «««*,

j ddj 'J>J U zelven> en wandeldet, alwaar gij wüdef maar Wanneer gij zuU ^ ^ zóo

landen uitstrekken, en een ander zal u gorden, en brengen waar gij niet wiltl" Zoo sprak de Heere tot Simon Petrus kort voor Zijn vertrek van de aarde, beteekenende met oedamgen dood de jonger God verheerlijken zou. En zoo was het. Volgens sommigen binnen Rome, volgens anderen, waarei de kerkvader Hieronymus, binnen Jeruzalem, werd hij evenals Z1jn verheerlijkte Heere en Koning aan een kruis ge-

Sluiten