Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bespotting en mishandeling, toen zij den geliefden Meester de doornenkroon op het gezegende hoofd zetten en Hem, bij wijze van scepter, eenen rietstok in de hand gaven. Wij vinden hem ook weder terug aan den voet van het kruis; wij hooren hoe de Heere met stervende lippen hem Zijne moeder aanbeval met de roerende woorden: „Zoon/ zie uwe moeder." De laatste polsslag van zijnen Meester sloeg hij gade; hij hoorde Hem uitroepen: „Mij dorst P' hem klagen: BMijn God! mijn God! waarom hebt gij Mij verlaten 9" en ook in zijne ooren klonk het woord : vIJet is volbrachtƒ" Daar zag hij hoe de duisternis het aardrijk bedekte op den vollen dag, bij volle maan, daar zag hij hoe de Almachtige ook de God der natuur is; maar dit niet alleen: hij zag hoe de Heere een teelten stelde, om door een wonder Zijner almacht te toonen, dat het de Heilige Israëls was, Die daar aan het gevloekte kruishout hing. En de Heere voorzag het, hoe het ongeloof er op uit zou zijn, om ook dit wonder aan eene natuurlijke oorzaak toe te schrijven; daarom was het volle maan, bij welke omstandigheid, volgens de wetten der natuur geen zon-eclips plaats hebben kon. Johannes zag het en geloofde, en toen de aarde beefde, de gestorvenen uit hunne graven opstonden, het voorhangsel des tempels in tweeën scheurde van boven tot beneden, en toen de heidensche hoofdman bij het kruis het uitriep: „Ja waarlijk deze mensch was Gods Zoon!" toen moet de jonger het diep gevoeld hebben, wat aan de moeder van den Heere eenmaal' door des Ileeren Engel werd toegesproken: „ Vrees niet, Maria! want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden, en eenen Zoon baren, en ïgij zult Zijnen naam heeten Jezus. Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God de Heere zal Hem den troon van Zijnen Vader David geven. En Hij zal over- het huis Jakobs Ko-

Sluiten