Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn." Ziet, daar zag hij Hem nu hangen, den Koning der .Toden, met doorboorde handen en voeten; Hem, Die het land doorging, goeddoende en Die gekomen was, om Zijne ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Wèl ging daar de liefhebbende jonger, evenals de moeder des Lijders, een zwaard door de ziele, echter was er bij al dat lijden geen twijfel bij hem opgekomen omtrent de Godheid van den Heere Jezus. Met welk een innigen weedom des harten moet het lichaam door hem zijn nageoogd, toen het werd afgenomen van het kruis en in het donkere graf gelegd, en welke treurige dagen moeten die laatste der week voor hem geweest zijn. Maar ook niet lang bleef hij onkundig van de luisterrijke gebeurtenis, die daarna op den eersten dag der week plaats had en op welken de Heere al spoedig aan hem verscheen, dien Hij lief had.

Wij lezen verder dat Jezus hem vóór Zijne hemelvaart op nieuw tot het apostelschap heeft bevel gegeven, en hoe Johannes, na het ontvangen van den Heiligen Geest, in Jeruzalem het Evangelie den Joden heeft .verkondigd en zijne leer met teekenen en wonderen in den naam van Jezus den Nazarener verricht heeft, hetwelk hij ook met gevangenisstraf heeft moeten boeten. Later is Johannes gezonden met Petrus naar Samaria en na vele jaren in Azie te hebben geleerd, is hij, op last van den wreeden Domitianus, gevangen genomen en, zoo als sommigen zeggen, in een ketel met kokende olie geworpen, om op dusdanige wijze wreedelijk verbrand te worden. Maar, zulks wilde de Heere niet, Hij was nog dezelfde, Die Sadrach, Mesach en Abednego in den vurigen oven bewaarde; Die der leeuwen muil voor Daniël toesnoerde; Die de Schelfzee kliefde; Die door de Jordaan een pad maakte; Die de muren van Jericho deed vallen en wat niet al meer. Neen, de gloeiende olie verzengde hem

Sluiten