Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vol geloof en des Heiligen Geestes, richtte zich op en vestigde zijne oogen op het volle licht des hemels. En ziet, daar was een troon gezet in den hemel en Die er op zat was ia 't aanzien als den steea Jaspis, en Sardius gelijk, ea een regenboog was rondom den troon, in 't aanzien den steen Smaragd gelijk. En rondom dea trooa warea vier en twintig troonen, en op de troonen zag hij de vier en twintig ouderlingen zittende, bekleed met witte kleederen, en zij hadden gouden kronen op hunne hoofden. Ea van den Troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen. En hij zag in de rechterhand Desgenen, Die op den troon zat, een Boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen. En een engel riep met eene groote stem: „Wie is waardig het Boek te ontsluiten en zijne zegelen op te breken F" En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon het Boek openen, noch hetzelve inzien. En Johannes weende zeer, omdat niemand waardig gevonden was om dat Boek te openen en te lezen, noch hetzelve in te zien.

„Maar vriendlijk woord dat tot hem kwam, En zeegnend in zijn harte daalde:

„„Ween niet, want zie! Hij zegepraalde ,.„De Koningsleeuw uit Juda's starn!

„„De spruit uit Davids tronk gesproten,

„Keerde overwinnaar uit den strijd „Hij neemt het Boek! .... Nog korten tijd En.... al zijn zeeglen zijn ontsloten.""

Ja, het Lam, dat geslacht is, dat hier de zonde der wereld gedragen heeft, werd overwinnaar na den strijd, de Held van Gethsemané en Golgotha, de Koningsleeuw uit Juda's stam, is nu gezeten aaa 'sYaders rechterhand. Daai' zag hem Johannes,

Sluiten