Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven uit den onreinen ?" en we onze diepe verdorvenheid erkennen en gevoelen, och! vluchten wij dan tot Hem, Die gezegd heeft: „Ik zal u een en anderen Trooster zenden", en Die ook dien Trooster zenden zal op het gebed.

Gij, o God! Heilige Geest! Gij zijt het, Die ons wederbaren kunt, opdat we opnieuw geboren worden. O! doe het! richt ons op uit den modderigen kuil, opdat we ons mogen laven uit het levende water der eeuwige fonteinen. Leer ons onszelven meer en meer mishagen en met ootmoed en berouw tot den Troon der genade gaan, opdat wij volstandig mogen blijven tot den einde toe en wij door U mogen leeren kennen en verstaan wat het zeggen wil: „Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft. Amen."

Wij verlaten Johannes op Pathmos en verheugen ons, dat hij zijne Openbaringen, op last van de Alpha, heeft moeten schrijven in een boek. Wij verheugen ons, dat ons die schat, die blijde boodschap is bewaard gebleven, en hopen, Heere Jezus, maak het waar! dat wij ook eenmaal deelen zullen in die gezichten en openbaringen, welke Johannes heeft aanschouwd; dan zullen wij niet meer tot de aarde terugkeeren, waaruit we genomen zijn, maar gekleed in lange, witte kleederen, met palmtakken in de hand, Hem van aangezicht tot aangezicht zien, Die de zeven sterren in Zijne rechterhand houdt; dan zal onze vreugde groot zijn en niemand zal onze blijdschap van ons wegnemen.

In den jare 99 na de geboorte van Christus is Johannes, na den dood van Domitianus, weder in vrijheid gelaten, en heeft hij zijn verblijf op Pathmos verwisseld met Efeze, alwaar hij nog verscheidene jaren als opziener over de kerken van Azië is werkzaam geweest. Hij heeft ook in dezen nog

Sluiten