Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het woordje: „vreest niet!" is hun bepaald eigendom. Onderscheidene malen vinden wij datzelfde woord in den Bijbel. En 's Heeren beloften ze zijn allen de hunne: hun brood is zeker en hun water gewis; hun leven is met Christus verborgen in God; hun wil hebben ze leeren onderwerpen aan des Heeren wil; hunne gerechtigheid is een wegwerpelijk kleed, doch de gerechtigheid van Christus is de hunne; het gebed is hunne spijze, de adem hunner ziel; Gods Woord is een lamp voor hunnen voet; hunne reize door het land der vreemdelingschap eene oefenschool voor hooger leven; hun roem is Christus; hun sterven een insluimeren naar de gewesten der zaligheid. Ziet! dat zijn de lichtpunten van het leven des Christens, en gij, wat zoudt gjj kiezen? een schat die de mot en de roest verteert of een die blijft tot in alle eeuwigheid? een leven gewijd aan het involgen uwer lusten, of een van strijd en zelfverloochening, maar van eeuwige zaligheid? Kies dan, want er moet eene keuze gedaan worden, kies dan nog heden wien gij dienen zult; kies den Heere God; volg Hem na. Of hebt gij uzelven een god gekozen in uw eigen hart of in de wereld, volg dan ook dien na, maar weet: dat deze u verlaten zal bij den dood en uwe ziel voor eeuwig doen verloren blijven!

Hebt gij echter de goede keuze gedaan ? is de Koning van Sion uw Koning, uw Hoogepriester ? uw Profeet? Ja? Dan hebt gij niets te vreezen, noch in het leven, noch bij het sterven. Maar bedenk, (och! laten wij allen het toch bedenken): „die den naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid!" De mensch oordeelt slechts over datgene wat voor oogen is, en wanneer de wereld nu in ons opmerkt: hoogmoed, liefdeloosheid, onoprechtheid , ontrouw, haat en nijd, o! dan wordt de naam van Christus om onzentwille gelasterd, dan kruisigen wij Hem, Die voor ons gekruisigd is. En wie zal het loochenen, dat er op ons deze en nog zoo vele smetten zjjn aan te wijzen? Wie zal

Sluiten