Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spelen, hoererijen, dieverijen, valsche getuigenissen , Zasferingenen elders: „Alzoo ook schijnt gij wel denmenschen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid

En laat ons nu eens nagaan wat de geest dezer eeuw zegt: „"Wat kwelt zich toch de mensch over zjjne verdorvenheid? Och! de mensch is niet zoo boos als gij waant. Ja, Adam is gevallen en door dien val hebben zijne nakomelingen de kiem der zonde in zich, doch te gelijk ook de kracht om zichzelven te beheerschen, om goede daden te doen en wat al niet meer. Gevoel uw waarde, o sterveling!" zoo roept men. „"Wat hangt gij uw hart aan het schijngenot? Verhef het naar boven; de hemel is uw vaderland; uw hart is veel te groot voor de aarde; gij leeft voor eene eeuwigheid! Wat vreest gij voor den dood? Juich in uw lot, o mensch! er volgt een leven na dit leven. Wanneer gij hier slechts het voorbeeld bij uitnemendheid zijt nagevolgd, dan zult gij eeuwig zalig leven!"

Arme mensch! die het gelooft en die het aanneemt, och! wat houwt gij u langer gebrokene bakken uit, die geen water houden. Wat bouwt gij uw huis op een zandgrond. Ziet! de golven zullen komen; de storm zal opsteken; uw huis zal instorten en uw gekerm en geklag zal aarde en hemel doen weergalmen, wanneer gij in wanhoop uitroept: „Bergen valt op ons! heuvelen bedekt ons!" Och! of gij maar graven mocht in dat onfeilbare Woord. Geloof het toch niet, als men u diets wil maken, dat de Bijbel voor u onverstaanbaar is; lees slechts onbevooroordeeld , maar nooit zonder vooraf den zegen des Heeren over uw onderzoek te hebben afgebeden, en dan zult gij .... niet leeren begrijpen, maar leeren gelooven, want juist een bewijs van de Goddelijkheid van dat boek is, dat ons verstand veel te beperkt, te bekrompen, te verduisterd is, om met hetzelve Goddelijke zaken te kunnen bevatten. En wanneer gij dan, door

Sluiten