Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ieder meer het gezegde van Jakobus: „dat een onbarmhartig oordeel zal gaan over degenen die geene barmhartigheid gedaan heeft", er zouden meer wonden geheeld en meer tranen gedroogd worden. Hoort hem verder: „Welaan nu, gij rijken! weent en huilt over uwe ellendigheden, die over u komen. Uw rijkdom is verrot en uiue kleederen zijn van de motten gegeten geworden. Uw goud en zilver is verroest : en hare roest zal u zijn tot een getuigenis en zal uw vleesch als een vuur verteeren: gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Ziet, de loon der werklieden, die uwe landen gemaaid hebben, welke van u verkort is, roept, en het geschrei desgenen, die geoogst hébben, is gekomen in de oor en des Heer en Zébaoth.'"

Wij bidden: „Uw koninkrijk kome", Heere Jezus! korne ook onder de rijken en aanzienlijken der wereld, opdat Uw naam worde groot gemaakt en verheerlijkt, en rijken en armen worden moge: „ééne kudde onder éénen Herder!"

En om te eindigen, vernemen wij nog een enkel woord van dezen apostel, wanneer hij zegt: „Neemt tot een exempel des lijdens, de profeten, die in den naam des Heeren gesproken hebben. Zoodat des Heeren volk in den strijd des geloofs, tot versterking huns geloofs, het oog te vestigen hebben op ben. die om der Waarheid wille geleden hebben.

Wanneer de vreemde volkeren ten strijde zullen gaan, waartoe de olifanten gebruikt worden, dan wordt aan deze dieren het roode sap der moerbeziën getoond, om hen te moediger in den strijd te maken. Zoo vertoont ons de Heilige Geest het bloed der martelaren, om ons Ho~kmoedig in 's Heeren kracht in den strijd te doen volharden. Z i slaan wij den bl op Jesaja, hoe hij in stukken werd gezaagd; op J mia, oe u; in een donker hol geworpen werd, op Micha, die in de ge van-

Sluiten