Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THOMAS.

De afkomst van dezen apostel schijnt niet bekend te zijn. Alleen weten wij, dat hij was geboren in Galilea en waarschijnlijk een visscher van beroep is geweest. Behalve den naam Thomas, werd hij ook genaamd Didymus, dat is: „tweeling " Omtrent zijne bekeering wordt ons niets gemeld; alleen zijne roeping van den Heere tot het apostelambt. De liefde, die hij Christus toedroeg, blijkt ons daaruit, dat hij zijne medeapostelen vermaand heeft om op te gaan naar Jeruzalem, opdat zij met hunnen Meester mochten sterven. Maar daar hij nog niet tot den bloede toe had gestreden en omtrent den dood des Heeren onbekend was, hetwelk wij bemerken als hij zeide: „Heere! wij weten niet waar Gij henen gaat en hoe kunnen wij den weg weten?" zoo heeft hij met de andere discipelen den Heere verlaten, opdat vervuld zou worden hetgene gesproken is: „Ik zal den Herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden." En alzoo hij niet tegenwoordig was, toen Christus zich na Zijne opstanding aan de discipelen openbaarde, zoo wilde hij niet gelooven, en antwoordde, toen zij hem met vreugde de blijde boodschap mededeelden: „Indien ik in Zijne handen niet zie het teeken der nagelen, en mijn vinger steke in het teeken der nagelen en steke mijne hand in Zijne zijde, ik zal geenszins gelooven."

Wjj zien, wanneer wij letten op Thomas en de andere apos-

Sluiten