Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

telen, hier het onderscheid tusschen geloof en ongeloof niet alleen, maar tevens welk eene vreugde het eerste schenkt, in tegenstelling van het laatste. Met welk eene vreugde juichten de discipelen: „De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien /" Hoe verheugden zij zich in hunnen verheerlijkten Meester, ofschoon zij Hem niet zagen en hoe is zulks het geval met allen, die in Hem gelooven. Al staat gij bij de groeve der verteering, geloovige discipel des Heeren! wat zoudt gij weenen als degene die geen hope hebben P De Heere is waarlijk opgestaan! en door Hem is den dood zijn prikkel ontnomen! Wat zoudt gij vreezen al is de toekomst donker, al pakken zich donkere en donkerder wolken te zamen aan den hemel van uw geluk ? De Heere is uw Herder! u zal niets ontbreken. Al hijgt de borst onder het leed der aarde, nochtans het hoofd omhoog! de Heere heeft het immers gesproken: „Ik heb u lief gehad met eene eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met koorden van goedertierenheid!" Wat vreest gij voor de boosheid en het geweld der goddeloozen ? de Heere heeft immers gezegd: „Die Mijn volk aanraakt, die raakt Mijn oogappel aan!" Wat zit gij te treuren en te klagen over uwe onbekwaamheid ten goede, over uwe ontrouw aan uwen Meester, over uwe ondankbaarheid? Ja> gij hebt reden, want dat alles maakt scheiding tusschen uwen "V ader die in de hemelen is en tusschen u; dat beneemt den vrede en de vreugde aan uwe ziel. Bedenk, dat gij door het geloof leert, dat uwe scharlakenroode zonden witter worden dan witte wol in het reinigingsbad van het bloed des geslachten Lams. „Door het geloofzegt Paulus, „hebben ze koninkrijken overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht des vuurs uitgebluscht, uit zwakheid kracht gekregen. En anderen hebben bespottingen en geeselen geproefd

Sluiten