Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ook banden en gevangenissen. Zijn ge$twni::ï' geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard Ier dood gebracht; hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen; verlaten, verdrukt, kwalijk gehandeld zijnde (welke der wereld niet waardig was); hebben in woestijnen gedoold, en op bergen en in spelonken en in de holen der aarde."1

En wat is het anders, vermoeide pelgrim naar het hemelsche Kanaan! wat is het anders dan het geloof in den Onveranderlijken, dat u hier staande houdt? Zoudt gij niet bezwijken van weedom in een land, waar gij niet te huis behoort, indien gij niet wist dat het Vaderhuis u wachtte? Zoudt gij niet morrend tegen uwen Formeerder opstaan en vragen zoovele duizende malen: „waarom r" en nogmaals: „waarom? en wederom: „waarom?" Indien het geloof het niet doet, dan kunt gij in eeuwigheid niet doordringen door de wolken van duisternis, die den Troon van den Eeuwigen omringen. Maar door het geloof dringt uw zielsoog door die wolken heen; het Heilige der Heiligen is niet meer gesloten; het voorhangsel is in tweeën gescheurd; de toegang is vrij, en aanbiddend vraagt gij; „Moest niet de Christus al deze dingen lijden en daarna in Zijne heerlijkheid ingaan ?" en gij voegt er in eenen adem bij : „De dienstknecht is niet meerder clan zijn meester. Daarom zijt niet ongeloovig maar geloovig, vreest niet. gelooft alleenlijk , en de vrede, die alle verstand te boven gaat, zal in uwe harten worden uitgestort, opdat de naam zij groot gemaakt van Hem, „Die leeft en Hij is dood geweest, Die de sleutels heeft der hel en des doods."

Thomas wilde niet gelooven, vóórdat hij gezien had. En het sebeurde acht dagen later, dat de discipelen wederom bijeen vergaderd waren en Thomas met hen, en de deuren waren gesloten. En Jezus kwam en stond in hun midden en zeide: „Vrede zij ulieden.,'> Daarna zeide Hij tot Thomas: ,,Brengt

Sluiten